Shopping Cart
Your shopping cart is empty!

Kaedah-kaedah fiqh adalah suatu disiplin yang telah disusun oleh para ulama syariah sejak beberapa abad yang lepas. Ilmu ini telah menyumbang banyak dalam pelbagai aspek fiqh terutamanya muamalat khususnya dalam pembinaan polisi, undang-undang serta garis panduan yang lengkap bagi panduan umat Islam dalam memandu mereka kepada aktiviti muamalat yang patuh syariah.

Berpandukan kepada karangan para ulama serta ilmuwan dalam ilmu ini, buku ini membawa pembaca untuk melihat dimensi teoritikal berkaitan kaedah-kaedah fiqh yang diguna pakai dalam perundangan muamalat mengikut kaedahyang telah disepakati oleh para ulama. Seterusnya, kaedah itu diterjemahkan kepada penggunaan yang berbentuk praktikal bagi memudahkan kefahaman para ulama dan penuntut ilmu dalam mengaplikasikannya pada kes atau senario yang baharu wujud dalam dunia muamalat.

Selari dengan perkembangan masa dan teknologi, penggunaan kaedah ini juga digunakan secara meluas dalam praktis kewangan moden terutamanya yang melibatkan institusi kewangan Islam (IKI) seperti perbankan, takaful dan pasaran modal Islam. Tidak terhad dengan itu, buku ini juga membawa isu-isu harian yang berlaku dalam transaksi kewangan yang tidak melibatkan pihak ketiga seperti jual beli, sewaan dan lain-lain.

Buku ini disusun sebagai bahan bacaan umum serta sebagai rujukan utama bagi para pelajar dalam bidang syariah, muamalat, dan kewangan Islam. Dengan demikian, buku ini memberikan pandangan mendalam terhadap kaedah-kaedah fiqh yang relevan dalam konteks muamalat serta memberikan aplikasi praktikal yang sesuai dengan keperluan semasa umat Islam.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: